Bộ môn Công nghệ Điện tử – Department of electronics technology

Bộ môn Công nghệ Điện tử – Department of electronics technology.