Các đơn vị thành viên

  • Phòng Kế hoạch Tổng hợp
  • Phòng Tư vấn Thiết kế và Chuyển giao Công nghệ
  • Bộ môn Công nghệ Điện tử
  • Trung tâm Thiết kế Vi mạch
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ Điện tử
  • Phòng thí nghiệm Thiết kế Vi mạch